Terms

Terms and conditions for e-learning tools

1. All prices are including VAT

2. Access to the e-learning is valid for one year

3. After one year you can renew your subscription at a discounted price

4. In case of a dispute, Dutch law is applicable

 

Voorwaarden voor Nederlandse klanten

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op deze website.

 Artikel 2 – De prijs

 1. De prijs is inclusief belastingen en inclusief eventuele kosten van aflevering.

 Artikel 3 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.

Artikel 4 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

 Artikel 5 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 20 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Bij levering in Nederland berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling vindt vooraf plaats via de aangeboden betaalmethoden op de website.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Privacy

 1. The Financial Markets Academy (TFMA) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve
  van het aangaan van overeenkomsten en het versturen van facturen.
 2. TFMA slaat de volgende persoonsgegevens op: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres
 3. De gegevens zijn opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en
  zijn uitsluitend toegankelijk voor een daartoe geautoriseerde medewerker.
 4. TFMA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 5. Betrokkenen hebben het recht om de gegevens uit onze administratie in te zien, te
  laten wijzigen of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gedaan door
  het sturen van een e-mail naar Lex van der Wielen, info@tfma.nl.
 6. TFMA maakt geen gebruik van cookies

Artikel 9- Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Identity of the Supplier

Financial Markets Books

Geelvinckstraat 56

1901 AJ Castricum, Netherlands

Telephone number: 0031626600671

E-mail: info@tfma.nl

Chamber of Commerce: 37.16.32.05

VAT number: 822252715B01